Gizlilik Politikası

 Gizlilik Politikası

Bu szleme iinde belirtilen tarafmz www.envernugay.com "Web Sitemiz olarak tanmlanacaktr. letiim bilgisi enver @ envernugay.com "Elektronik Posta olarak tanmlanacaktr. Siteyi ziyaret eden kiiler "Siz Ziyareti veya "Site yesi olarak tanmlanacaktr...
Web sitemiz olarak kiisel verilerinizin gvenlii hususuna azami hassasiyet gstermekteyiz. Kiisel verileriniz 6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu ("KVKK)na uygun olarak ilenmekte ve muhafaza edilmektedir. 

1. Kiisel Verilerinizin Ne ekilde lenebilecei

6698 sayl KVKK uyarnca, Web Sitemiz ile paylatnz kiisel verileriniz, tamamen veya ksmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayt sisteminin paras olmak kaydyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, deitirilerek, yeniden dzenlenerek, ksacas veriler zerinde gerekletirilen her trl ileme konu olarak tarafmzdan ilenebilecektir. KVKK kapsamnda veriler zerinde gerekletirilen her trl ilem "kiisel verilerin ilenmesi olarak kabul edilmektedir.

2. Kiisel Verilerinizin lenme Amalar Ve Hukuki Sebepleri

Paylatnz kiisel veriler,

 • Web Sitemiz, Siz Ziyareti bilgilerini verdiimiz hizmetlerin gereklerini, szlemenin ve teknolojinin gereklerine uygun ekilde yapabilmek, sunulan rn ve hizmetlerimizi gelitirebilmek iin;

 • Kamu gvenliine ilikin hususlarda ve hukuki uyumazlklarda, talep halinde ve mevzuat gerei savclklara, mahkemelere ve ilgili kamu grevlilerine bilgi verebilmek iin;

 • Site yesi geni kapsamda eitli imknlar sunabilmek veya bu imknlar sunabilecek kii veya kurumlarla yasal erevede paylaabilmek iin;

 • Reklam tercihlerini analiz etmek iin, 6698 sayl KVKK ve ilgili ikincil dzenlemelere uygun olarak ilenecektir.

3. Kiisel Verilerinizin Aktarlabilecei nc Kii Veya Kurulular Hakknda Bilgilendirme

Yukarda belirtilen amalarla, Web Sitemiz ile paylatnz kiisel verilerinizin aktarlabilecei kii / kurulular; dorudan veya dolayl yurt ii / yurt d hizmet salayclar; bata Web Sitemiz altyapsnn hizmetini aldmz datacenter ve datacenter hizmetinin ileyiinden yararlandmz arac kii ve kurumlar. Faaliyetlerimizi yrtmek zere ve/veya Veri leyen sfat ile hizmet aldmz, i birlii yaptmz, program orta kurulular, yurtii / yurtd kurulular ve dier 3. kiiler ve kurululardr.

Reklam amal kullanlacak erezlere ilikin dzenlemelerimiz "erez Politikas olup, u anda okuduunuz "Gizlilik ve Kiisel Verilerin Korunmas Politikasnn bir parasn oluturmaktadr. erez Politikamz hakknda bilgi edinmek iin belgenin en altnda bulunan balant / balk ile ulaabilirsiniz

4. Kiisel Verilerinizin Toplanma ekli

Kiisel verileriniz,

 • Web Sitemiz iletiim formu ve mobil uygulamalarndaki formlar ile ad, soyad, adres, telefon, i veya zel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanc ad ve ifresi kullanlarak giri yaplan sayfalardaki tercihleri, gerekletirilen ilemlerin IP kaytlar, tarayc tarafndan toplanan erez verileri ile gezinme sre ve detaylarn ieren veriler, konum verileri eklinde;

 • Web Sitemiz ile ticari iliki kurmak, i bavurusu yapmak, teklif vermek gibi amalarla, kartvizit, zgemi (cv), teklif vermek ve sair yollarla kiisel verilerini paylaan kiilerden alnan, fiziki veya sanal bir ortamda, yz yze ya da mesafeli, szl veya yazl ya da elektronik ortamdan;

 • Ayrca farkl kanallardan dolayl yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amal kullanlan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-blten okuma veya tklama hareketleri, kamuya ak veri tabanlarnn sunduu veriler, sosyal medya platformlar (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylam sitelerinden paylama ak profil ve verilerden; ilenebilmekte ve toplanabilmektedir.

5. KVKK Yrrle Girmeden nce Elde Edilen Kiisel Verileriniz

Web Sitemiz, KVKKnun yrrlk tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden nce yaym hayatna balamad iin bu tarihten nce depoladmz bir kiisel veri bulunmamaktadr.

6. Kiisel Verilerinizin Aktarlmas

Trkiyede ilenerek veya Trkiye dnda ilenip muhafaza edilmek zere, yukarda saylan yntemlerden herhangi birisi ile toplanm kiisel verileriniz KVKK kapsamnda kalmak kaydyla ve szleme amalarna uygun olarak yurtdnda bulunan (Kiisel Veriler Kurulu tarafndan akredite edilen ve kiisel verilerin korunmas hususunda yeterli korumann bulunduu lkelere) hizmet araclarna da aktarlabilecektir.

Kiisel Verileriniz;

 • rn ve hizmetlerin sunulmas ve tantlmas iin ibirlii yaplan ve/veya hizmet alnan i ortaklarmz,

 • Acil yardm ars halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,

 • Dzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra mdrlkleri gibi sair resmi kurumlara, kiisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan dier kamu kurum veya kurulularna,

 • Web Sitemiz ile ticari iliki iinde bulunan ve telefon numaranza sahip tzel kiilere,

 • Gerekli grld durumlarda aktarlabilecektir.

7. Kiisel Verilerin Saklanmas Ve Korunmas

Web Sitemiz, kiisel verilerinizin barnd sistemleri ve veri tabanlarn, KVKKnun 12. Maddesi gerei kiisel verilerin hukuka aykr olarak ilenmesini nlemekle, yetkisiz kiilerin eriimlerini engellemekle; muhafazalarn salamak amacyla hash, ifreleme, ilem kayd, eriim ynetimi gibi yazlmsal tedbirleri ve fiziksel gvenlik nlemleri almakla mkelleftir. Kiisel verilerin yasal olmayan yollarla bakalar tarafndan elde edilmesinin renilmesi halinde durum derhal, yasal dzenlemeye uygun ve yazl olarak Kiisel Verileri Koruma Kuruluna bildirilecektir.

8. Kiisel Verilerin Gncel Ve Doru Tutulmas

KVKKnun 4. maddesi uyarnca Web Sitemiz kiisel verilerinizi doru ve gncel olarak tutma ykmll bulunmaktadr. Bu kapsamda Web Sitemiz yrrlkteki mevzuattan doan ykmllklerini yerine getirebilmesi iin yelerimizin doru ve gncel verilerini paylamas veya web sitesi / mobil uygulama zerinden gncellemesi gerekmektedir.

9. 6698 Sayl Kvkk Uyarnca Kiisel Veri Sahibinin Haklar

6698 sayl KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yrrle girmi olup ilgili madde gereince, Kiisel Veri Sahibinin bu tarihten sonraki haklar aadaki gibidir:

 • Kiisel Veri Sahibi, Web Sitemiz (veri sorumlusu) bavurarak kendisiyle ilgili;

 • Kiisel veri ilenip ilenmediini renme,

 • Kiisel verileri ilenmise buna ilikin bilgi talep etme,

 • Kiisel verilerin ilenme amacn ve bunlarn amacna uygun kullanlp kullanlmadn renme,

 • Yurt iinde veya yurt dnda kiisel verilerin aktarld nc kiileri bilme,

 • Kiisel verilerin eksik veya yanl ilenmi olmas hlinde bunlarn dzeltilmesini isteme,

 • KVKKnun 7. maddesinde ngrlen artlar erevesinde kiisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kiisel verilerin dzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu ilemlerin, kiisel verilerin aktarld nc kiilere de bildirilmesini isteme,

 • lenen verilerin mnhasran otomatik sistemler vastasyla analiz edilmesi suretiyle kiinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya kmasna itiraz etme,

 • Kiisel verilerin kanuna aykr olarak ilenmesi sebebiyle zarara uramas hlinde zararn giderilmesini talep etme, haklarna sahiptir.

10. letiim ve Bavuru Yntemi

Web Sitemiz tarafndan atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyap salandnda Veri Sorumlular Sicilinde ve bu belgenin bulunduu internet adresinde ilan edilecektir.

Kiisel Veri Sahipleri, sorularn, grlerini veya taleplerini Elektronik Posta adresine yneltebilirler.

Web Sitemiz iletilen taleplere, gerekeli olmak ve 30 gn iinde cevap vermek kaydyla olumlu/olumsuz yantn, yazl veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilikin gerekli ilemlerin cretsiz olmas esastr. Ancak ilemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Web Sitemiz, cret talebinde bulunma hakkn sakl tutar. Bu cretler, Kiisel Verilerin Korunmas Kurulu tarafndan, Kiisel Verilerin korunmas Kanununun 13. maddesine gre belirlenen tarife zerinden belirlenir.

Web sayfamzda, uygulamalarmzda ve dier sair kanallarmzda kiisel verilerinizi paylaarak Kiisel Veriler Politikamz ve politikamzda yer alan ilenme, ilenme yntemleri, verilerin aktarlmas, sat ve dier ilgili hususlar hakkndaki artlar, Bir sosyal medya uygulamas olan Web Sitemiz ile paylalan verilerin web sayfasnda, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarnda kullanlmasn, bildirimlerde ve nerilerde bulunulmasn, yelerin yararna olmas artyla ticari anlamda nc kiilerle paylalabileceini ve yine bunun iin kabulde bulunduunuzu, yasal haklarnz kullanmadan nce Web Sitemiz bavuruda bulunacanz KVKKda byk neme haiz, belirli bir konuya ilikin, bilgilendirilmeye dayanan ve zgr iradeyle aklanan rza eklinde tanmlanan ak bir rza ile kabul ettiinizi beyan etmi olursunuz.

Bu gizlilik szleme en son 21.01.2021 tarihinde gncellenmitir.

erez (Cookie) Politikas

erez (Cookie) Nedir?

Gnmzde neredeyse her web sitesi erez kullanmaktadr. Size daha iyi, hzl ve gvenli bir deneyim salamak iin, ou internet sitesi gibi biz de erezler kullanyoruz. erez, bir web sitesini ziyaret ettiinizde cihaznza (rnein; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan kk bir metin dosyasdr. erezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz srasnda taraycnz araclyla cihaznza depolanabilirler. Ayn siteyi ayn cihazla tekrar ziyaret ettiinizde taraycnz cihaznzda site adna kaytl bir erez olup olmadn kontrol eder. Eer kayt var ise, kaydn iindeki veriyi ziyaret etmekte olduunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha nce ziyaret ettiinizi anlar ve size iletilecek ierii de ona gre tayin eder.

erezler Neden Kullanlr?

Baz erezler, daha nceki ziyaretlerinizde kullandnz tercihlerin web sitesi tarafndan hatrlanmasn salayarak, sonraki ziyaretlerinizin ok daha kullanc dostu ve kiiselletirilmi bir deneyim sunmasn salar.

Ayrca, web sitesinde bulunan nc taraflara ait linkler, bu nc taraflara ait gizlilik politikalarna tabi olmakla birlikte, gizlilik uygulamalarna ait sorumluluk Web Sitemiz ait olmamaktadr ve bu balamda ilgili link kapsamndaki site ziyaret edildiinde siteye ait gizlilik politikasnn okunmas nerilmektedir.

 • nternet sitesinin ilevselliini ve performansn arttrmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri gelitirmek,

 • nternet Sitesini iyiletirmek ve nternet Sitesi zerinden yeni zellikler sunmak ve sunulan zellikleri sizlerin tercihlerine gre kiiselletirmek;

 • Siteye girdiinizle zeletirebilir tercihlerden olan dil seenei gibi tercihlerinizi sonradan hatrlamak gibi kk dosya paralar eklinde kullanlr.

 • Site istatistikleri tutulur. Bunlar ip adresi, konum bilgisi, gezdiiniz sayfalarn hit says gibi bilgilerdir. Modeminizi kapattnzda ip adresiniz deiir. 

erez Trleri

Ana kullanm amac kullanclara kolaylk salamak olan erezler, temel olarak 4 ana grupta toplanmaktadr:

 • Oturum erezleri: Internet sayfalar arasnda bilgi tanmas ve kullanc tarafndan girilen bilgilerin sistemsel olarak hatrlanmas gibi eitli zelliklerden faydalanmaya olanak salayan erezlerdir ve internet sitesine ait fonksiyonlarn dzgn bir ekilde ileyebilmesi iin gereklidir.

 • Performans erezleri: Sayfalarn ziyaret edilme frekans, olas hata iletileri, kullanclarn ilgili sayfada harcadklar toplam zaman ile birlikte siteyi kullanm desenleri konularnda bilgi toplayan erezlerdir ve internet sitesinin performansn arttrma amacyla kullanlmaktadr.

 • Fonksiyonel erezler: Kullancya kolaylk salanmas amacyla nceden seili olan seeneklerin hatrlatlmasn salayan erezlerdir ve internet sitesi kapsamnda kullanclara gelimi Internet zellikleri salanmasn hedeflemektedir.

 • Reklam Ve nc Taraf erezleri: nc parti tedarikilere ait erezlerdir ve internet sitesindeki baz fonksiyonlarn kullanmna ve reklam takibinin yaplmasna olanak salamaktadr.

erezlerin Kullanm Amalar

Web Sitemiz tarafndan kullanlmakta olan erezlere ait kullanm amalar aadaki gibidir:

 • Gvenlik amal kullanmlar:  Web Sitemiz, sistemlerinin idaresi ve gvenliinin salanmas amacyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmay salayan veyahut dzensiz davranlar tespit eden erezler kullanabilmektedir.

 • levsellie ynelik kullanmlar:  Web Sitemiz, sistemlerinin kullanmn kolaylatrmak ve kullanc zelinde kullanm zellikleri salamak amacyla, kullanclarn bilgilerini ve gemi seimlerini hatrlatan erezler kullanabilmektedir.

 • Performansa ynelik kullanmlar:  Web Sitemiz, sistemlerinin performansnn artrlmas ve llmesi amacyla, gnderilen iletilerle olan etkileimi ve kullanc davranlarn deerlendiren ve analiz eden erezler kullanabilmektedir.

 • Reklam amal kullanmlar:  Web Sitemiz, kendine veya nc taraflara ait sistemlerin zerinden kullanclarn ilgi alanlar kapsamnda reklam ve benzeri ieriklerin iletilmesi amacyla, bu reklamlarn etkinliini len veya tklanma durumunu analiz eden erezler kullanabilmektedir.

Reklam Amal erez Kullanmmz

Web Sitemiz, Google Adsense reklam sistemi kullanmaktadr. Bu sistem Google tarafndan erik iin AdSense reklamlarnn grntlendii yaync web sitelerinde sunulan reklamlarda kullanalan DoubleClick DART erezi ierir.

nc taraf satc olarak Google, sitemizde reklam yaynlamak iin erezlerden yararlanr. Bu erezlerini kullanarak kullanclarnza, sitenize ve nternetteki dier sitelere yaptklar ziyaretlere dayal reklamlar sunar. Google reklam ve ierik a gizlilik politikasn ziyaret ederek DART erezinin kullanlmasn engelleyebilirsiniz.

Google Web sitemizi ziyaret ettii zamanlarda reklam hizmeti vermek iin nc taraf reklam irketlerini kullanmaktadr. Sz konusu irketler, bu sitelere ve dier web sitelerine yaptnz ziyaretlerden elde ettikleri (adnz, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranz dndaki) bilgileri ilginizi ekecek rn ve hizmetlerin reklamn size gstermek iin kullanabilir. Bu uygulama hakknda bilgi edinmek iin ve sz konusu bilgilerin bu irketler tarafndan kullanlmasn engellemek zere seeneklerinizin neler olduunu renmek ve daha fazla bilgi iin NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF) belgesinin A Ekinden yararlanabilirsiniz.

erezleri Kontrol Etme ve Silme

erezlerin kullanmna ilikin tercihlerinizi deitirmek ya da erezleri engellemek veya silmek iin taraycnzn ayarlarn deitirmeniz yeterlidir. Birok tarayc erezleri kontrol edebilmeniz iin size erezleri kabul etme veya reddetme, yalnzca belirli trdeki erezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihaznza erez depolamay talep ettiinde tarayc tarafndan uyarlma seenei sunar. Ayn zamanda daha nce taraycnza kaydedilmi erezlerin silinmesi de mmkndr. erezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilikin ilemler kullandnz taraycya gre deiebilmektedir. Baz popler tarayclarn erezlere izin verme ya da erezleri engelleme veya silme talimatlarna aadaki linklerden ulalmas mmkndr.

erez kullanm seiminin deitirilmesine ait yntem, tarayc tipine bal olarak deimekte olup, ilgili hizmet salaycdan dilendii zaman renilebilmektedir.

erezlerin Kullanm Veri Sahipleri Tarafndan Engellenebilir Mi?

Taraycnzn ayarlarn deitirerek erezlere ilikin tercihlerinizi kiiselletirme imkanna sahipsiniz.

Bu politikann en son gncellendii tarih 21.01.2021
İnsanlar yaşantılamak istemedikleri şeylere kulaklarını da tıkarlar
Enver NUGAY